ORGAN A ORCHESTER

KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA  6. august – 24.

september 2020

XI. ročník medzinárodného festivalu

pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu

organizátori: TRIBUS MUSICAE – BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA – BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO

ORGAN A ORCHESTER

ŠTEFAN SEDLICKÝ / SK, dirigent

JOHANNES SKUDLIK / DE, organ

HILDA GULYÁS, soprán / SK

TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER / SK

ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ, umelecká vedúca / SK

Vstupné: dospelí  10 €, seniori a študenti 7 €, ZŤP 1 €

Wolgang Amadeus Mozart

(1756 – 1789)

Fantázia f mol, KV 608

Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317)

Kirchensonate Nr. 5 F dur, KV 145

Kirchensonate Nr. 1 Es dur, KV 67

Kirchensonate Nr. 11 D dur, KV 245

Laudate Dominum

(Vesperae solennes de confessore, KV 339)

Josef Gabriel Rheinberger

(1839 – 1901)

Orgelkonzert Nr. 2 g-moll, op. 177

Grave

Andante

Con moto

Štefan Sedlický (1963), študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave (u doc. Starostu), kde začal v roku 1988 študovať aj zborové dirigovanie, ktoré ukončil v triede prof. P. Hradila. Do roku 1998 pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline – odbor klavír a dirigovanie, od roku 1998 – 2008 ako odborný asistent, neskôr docent na FHV – Univerzity  Matej Bella v Banskej Bystrici, kde dirigoval Akademický spevácky zbor J. Cikkera, s ktorým dosiahol významné ocenenia na medzinárodných súťažiach. Okrem Žilinského miešaného zboru je aj dirigentom komorného zboru Cantica Collegium Musicum v Martine a vysokoškolského zboru Canzona Neosolium na AU v Banskej Bystrici, s ktorými tiež úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Zároveň aj významne prispel ku vzniku spolupráce týchto zborov a Štátneho komorného orchestra v Žiline pri prezentácií veľkých vokálno-inštrumentálnych diel svetových skladateľov (Veľkonočné oratórium od Johanna Sebastiana Bacha, Omša D dur Antonína Dvořáka, Requiem W.A. Mozarta a iné), ale tiež pri premiérovaní takýchto skladieb od slovenských skladateľov (Krška, Iršai, Filas, Špilák a iní...). Od roku 2002 je umeleckým vedúcim a dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU) po svojom profesorovi Petrovi Hradilovi. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v oblasti zborového spevu spolupracuje aj s Konzervatóriom v Žiline, kde vedie spevácky zbor a vyučuje dirigovanie.

Johannes Skudlik sa narodil v Mníchove a vyrastal v Barcelone. Navštevoval Mníchovskú hudobnú univerzitu, kde študoval cirkevnú hudbu a hru na organe u profesorov Gerharda Weinbergerga a Franza Lehrndorfera. Súkromne študoval u Eugena Jochuma a Claudia Abbada. Johannes Skudlik ako organista vystúpil v koncertných sálách v Mníchove, Berlíne, Kolíne, Essene, Gdaňsku, Hongkongu, Petrohrade, v Tokiu, na Harvardskej univerzite, v Konzerthause Dortmund a v Tonhalle Zürich. Ďalej hral organové recitály v katedrálach Mníchova, Kolína, Trieru, Sevilly, Salamancy, v londýnskom Westminsteri, v Paríži v Notre-Dame a v New Yorku v St. Bartholomew's. Niekoľkokrát bol pozvaný na organové festivaly vo Verone, Zürichu, Kodani a Palerme. Ako dirigent a sólista spolupracuje s Mníchovským symfonickým orchestrom a s Mníchovským rozhlasovým orchestrom, symfonickým orchestrom Praha a Münchener Bach-Chor. Ako komorný hudobník sa pravidelne objavuje na scéne s členmi Berlínskej filharmónie a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Medzi najdôležitejšie udalosti z roku 2017/2018 patrí vystúpenie La Révolte des Orgues s Jeanom Guillou pre 9 organov a perkusie v Elbphiharmonie Hamburg, ktoré dirigoval Johannes Skudlik. Na konte má viac ako 30 nahrávok pre čembalo, organ alebo pre obsadenie komornej hudby, ktoré vyšli vo vydavateľstve Ambitus. So Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks nahral ako dirigent v roku 1989 Verdiho Requiem a Mendelssohnovho Eliáša. Pod taktovkou Johannesa Skudlika boli zaznamenané rozhlasové produkcie v spolupráci so stanicami RIAS Berlin, WGBH Radio Boston, RAI tre, Poľskou televíziou a Bayerische Rundfunk. Johannes Skudlik je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Euro-ViaFestial, ktorý prezentuje koncerty pozdĺž starých rímskych trás po celej Európe, Landsberger Konzerte a Bayerische Orgelsommer.

Hilda Gulyás je absolventkou Konzervatória v Bratislave v odboroch spev (J. Billová) a cirkevná hudba - dirigovanie zboru (D. Bill), hra na organe (P. Reiffers). Študovala tiež muzikológiu (Fif UK) a katolícku teológiu (TFTU).Počas štúdia ako sólistka Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997 – 2010) sa predstavila v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení konzervatória sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby. Ako sólistka sa predstavila na rôznych hudobných festivaloch  - Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Musica Sacra Nitra, Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu Vác, Medzinárodný festival barokovej hudby - Barok na Mazurach, Epoché 2016, Pohoda a i. Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali (Vocale ensemble SoLa), Le nuove musiche, Musica aeterna, Collegium Wartberg, Il Cuore Barocco, ZOE, SKO. Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou a Scholou minor v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktoré sa zaoberajú interpretáciou gregoriánskeho chorálu a oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov (CD nosiče Paratum cor, Deus meus et omnia). Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave v oddelení cirkevnej hudby a spevu.

Trnavský komorný orchester tvoria profesionálni aj amatérski muzikanti z Trnavy a okolia. Ich hlavnou doménou je, že svoju lásku k hudbe vedia skĺbiť a spoločne vytvárať zaujímavé koncerty a projekty. Takto obohacovať voľný čas a kultúrny život v Trnave i v okolí sa telesu darí už vyše 20 rokov. Pod vedením Alžbety Ševečkovej sa orchester špecializuje na interpretáciu komornej hudby. S obľubou interpretuje diela barokových majstrov a na tento účel si dal vyrobiť vlastný spinet. Ďalšou jedinečnosťou orchestra je úcta k hudbe svojho rodáka Mikuláša Schneidera-Trnavského. Tú prejavuje pravidelným uvádzaním jeho sakrálnej aj piesňovej tvorby, ktorú nahral aj na CD nosičoch. Trnavský komorný orchester sa však nebráni ani iným žánrom či spoluprácam s rôznymi telesami, sólistami alebo umeleckými zložkami. O tom svedčí aj premierovanie diel súčasných autorov, víťazov skladateľskej súťaže ARCO. Táto súťaž je súčasťou festivalu HUDBA NA RADNICI, ktorý každoročne TKO organizuje v Trnave. Aj vďaka tomuto festivalu sa orchestru darí spolupracovať s významnými sólistami a dirigentmi, ktorí ho posúvajú na jeho ceste k profesijnému rastu a úspechu.

-------------------------------

Štefan Sedlický (1963), studied piano at the Conservatory in Žilina and at the Academy of Performing Arts in Bratislava (with doc. Mayor), where in 1988 he also began studying choral conducting, which he completed in the class of prof. P. Hradila. Until 1998 he worked as atthe Conservatory in Žilina teaching piano and conducting. From 1998 to 2008 he worked as an assistant professor, and later associate professor at FHV – Matej Bell University in Banská Bystrica, where he conducted the J. Cikker Academic Choir, which achieved significant awards at international competitions. In addition to the Žilina Mixed Choir, he is also the conductor of the Cantica Collegium Musicum chamber choir in Martin and the CanzonaNeosolium university choir at the AU in Banská Bystrica, which successfully represents Slovakia abroad. At the same time, he significantly contributed to the cooperation of these choirs and the State Chamber Orchestra in Žilina in the presentation of large vocal-instrumental works by composers (Easter Oratorio by Johann Sebastian Bach, AntonšDvořák's Mass in D major, WA Mozart's Requiem and others), but also in the premiere of important compositions by Slovak composers (Krška, Iršai, Filas, Špilák and others). Since 2002, he has been the artistic director and conductor of the Slovak Teachers' Choir (SZSU) following his professor Peter Hradil. He is a regular member of juries at national and international competitions at home and abroad. He currently works as a professor at the Academy of Arts in Banská Bystrica and in the field of choral singing he also collaborates with the Conservatory in Žilina, where he directs the choir and teaches conducting.

Johannes Skudlik, was born in Munich and raised in Barcelona. He attended the Munich University of Music studying liturgical music and organ with Gerhard Weinberger and Franz Lehrndorfer as well as conducting in private sessions with Eugen Jochum and Claudio Abbado. As an organist, Johannes Skudlik performed in the Philharmonic Halls of Munich, Berlin, Cologne, Essen, Gdansk, Hong Kong, St. Petersburg, Tokyo, at Harvard University, in the Konzerthaus Dortmund and the Tonhalle Zürich. In addition he played organ recitals in the cathedrals of Munich, Cologne, Trier, Sevilla, Salamanca, at London Westminster Cathedral, in Paris at Notre-Dame and in New York at St. Bartholomew‘s. He has been invited several times to perform at the organ festivals held in Verona, Zurich, Copenhagen and Palermo. As a conductor and soloist he works together with the Munich Symphony Orchestra and the Münchner Rundfunk orchester, the Orchestra Symphony Prague and the Münchener Bach-Chor. As a chamber musician, he regularly appears with members of the Berlin Philharmonic and the Symphonie orchester des Bayerische Rundfunks. A highlight of the 2017 / 2018 season included the performance of Jean Guillou's La Révolte des Orgues for 9 Organs and Percussion at the Elbphiharmonie Hamburg, which Johannes Skudlik conducted. More than 30 recordings of harpsichord, organ or chamber music are available on the Ambitus label. In 1989 Verdi’s Requiem and Mendelssohn’s Elijah were recorded with members of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Johannes Skudlik has recorded radio productions in cooperation with the networks RIAS Berlin, WGBH Radio Boston, RAI tre, Polish Television and the Bayerische Rundfunk. Mr. Skudlik is the Founder and Artistic Director of the Euro-Via Festial, (which presents concerts along the ancient Roman routes across Europe) as well as the Landsberger Konzerte and the Bayerische Orgelsommer.

Hilda Gulyás graduated from the Bratislava State Conservatory and majored in voice (J. Billová) and church music (D. Bill, P. Reiffers). She also studied musicology (Comenius University) and Catholic theology (Trnava University). As a member of the Chamber Choir of the Bratislava State Conservatory (1997 – 2010), she specialized as a solosinger of sacred music from the Baroque, Classical and contemporary periods, which she performed in European countries, the USA and the Middle East. She cooperates with such ensembles as the Solamente naturali, Musica aeterna, Il cuore barocco, CollegiumWartberg, ZOE, and the Slovak Chamber orchestra.  Her church music activities are connected with the Franciscan Church of The Annunciation of the Lord in Bratislava (Franciscan schola Bratislava, Schola minor). She teaches at the Bratislava State Conservatory in the Department of Church Music and Voice.

The Trnava Chamber Orchestra consists of professional and amateur musicians from Trnava and the surrounding area. Their aim is to make use of their love of music and create interesting concerts and projects together. The ensemble has been successful in enriching leisure time and cultural life in Trnava and its surroundings for more than 20 years. Under the direction of Alžbeta Ševečková, the orchestra specializes in the interpretation of chamber music. They like to perform the works of Baroque masters but the orchestra is also unique in its respect for the music of Mikuláš Schneider-Trnavský, the native of Trnava. They manifest this by regularlypresentinghissacred and vocal works, whichtheyalso haverecorded on CDs. However, the Trnava Chamber Orchestra does not avoid other genres or collaborations with various ensembles and soloists, often presenting the works of the winners of the ARCO Composition Competition. This competition is part of the HUDBA NA RADNICI festival, which is organized annually by TKO in Trnava. Thanks to this festival, the orchestra also succeeds in collaborating with important soloists and conductors, who move it on its path to professional growth and success.

 

-------------------------------

Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek na rôzne hudobné, kultúrne, športové a iné podujatia. Vybrať si môžete aj zo širokej ponuky kurzov, adrenalínových zážitkov, výrobkov a služieb. Nezabúdame ani na najmenších, pre ktorých máme v ponuke detské tábory a zaujímavé akcie. 

Po zrealizovaní platby si môžete vaše vstupenky vytlačiť na obyčajný kancelársky papier. Vstupenky si môžete zakúpiť aj na niektorom z našich predajných miest (https://predpredaj.zoznam.sk/sk/stranka/predajne-miesta/) ..

September 24
Loading map...
Rudnayovo námestie 1811 01Staré Mesto
Show Navigation

Booking of Ticket

  Weather Forecast

  Today
  Light rain icon
  Light rain
  14°C/ 10°CDay / Night
  Moderate breeze, 6m/s
  Northwest
  Tomorrow
  Light rain icon
  Light rain
  16°C/ 11°CDay / Night
  Moderate breeze, 7m/s
  Northwest
  Thursday
  Light rain icon
  Light rain
  17°C/ 12°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  Northwest
  Friday
  Light rain icon
  Light rain
  20°C/ 12°CDay / Night
  Gentle breeze, 4m/s
  Southeast
  Saturday
  Scattered clouds icon
  Scattered clouds
  26°C/ 16°CDay / Night
  Strong breeze, 11m/s
  South
  Sunday
  Overcast clouds icon
  Overcast clouds
  23°C/ 16°CDay / Night
  Fresh breeze, 10m/s
  South
  Monday
  Few clouds icon
  Few clouds
  22°C/ 12°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  Southeast

  Places Around

  Castle tour

  Castle tour

  Comfortable seated under the transparent (or opened) roof, Bratislava city train Prešporáčik OldTimer® will take you through the old parts situated outside of the former medieval city up to Bratislava Castle.

  Panoramic tour

  Panoramic tour

  To experience the most beautiful panoramic views in Bratislava look no further than our Panoramic Tour.

  Squash and thai massage in hotel Devín

  Squash and thai massage in hotel Devín

  Do you prefer active rest? Play squash right in the city center. We offer you a quality court, which is part of our Spa center. After the match, you can relax in the sauna or take a dip in the pool. You will find such an exclusive combination of services only in the Hotel Devín.

  National Wine Salon of the Slovak Republic

  National Wine Salon of the Slovak Republic

  The Slovak National Collection of Wines is a unique concept in Central Europe. You can find a collection of the top 100 wines of Slovakia here, which you can purchase or taste in our historical wine cellar in the centre of Bratislava.

  UFO watch.taste.groove

  UFO watch.taste.groove

  Would you leave Paris without a visit to the Eiffel Tower or from Dubai without a visit to the Burj Khalifa? Not? So in Bratislava you must not miss the UFO, 95 meters high lookout tower forming the top of the SNP bridge.

  Botanical Garden in Bratislava

  Botanical Garden in Bratislava

  The Botanical Garden of Comenius University in Bratislava was the first of its kind opened in Slovakia. It is one of the favourite places of relaxation for inhabitants and visitors of our Capital.

  ZOO Bratislava

  ZOO Bratislava

  Bratislava ZOO opened its gates in 1960 and is a home for 167 spieces, numbering more than 958 animals. Apart from breeding endangered species, it also fulfils educational role. It takes part in various rescue programmes and is a member of several international organizations. The rarest among the species are: Southern White Rhinoceros, Addax, Pygmy Hippopotamus, Buff-cheeked Gibbon, Red Panda, Sumatran Orangutan.

  Petržalka Bowling Center

  Petržalka Bowling Center

  Are you looking for something new? Are you looking for an activity where you will definitely not be bored, so come and play bowling in our bowling center, where you will find a modern environment, 8 professional lanes with seating for 48 players.

  iCOMBAT Laser Game

  iCOMBAT Laser Game

  The most modern laser game system is finally coming to Slovakia. ICombat is a world unit and offers several types of weapons for all generations. Bratislava is the first Slovak city where you can try this system.

  Kart One Arena

  Kart One Arena

  Try what it's like to drive at full throttle in the largest go-kart hall in Slovakia.

  Team Up

  Team Up

  Team Up is an original amusement park in the style of Fort Boyard and a conference space in one. It is ideal for corporate events, teambuilding, but also as a place to have fun with friends over the weekend, family or school trip, a place for children's birthday parties, and actually for all those who want to have active and team fun. Our game can be played by up to 80 people at once. The aim of the game is to overcome 24 tasks / rooms that will test your physical strength, logical thinking and team spirit. Completing all tasks is not a prerequisite, the main goal is to have fun together. We have prepared several levels of difficulty for you, so that you have a great time, regardless of your age or condition.

  Jump Arena

  Jump Arena

  Experience the freedom in our JUMP ARENA. Jumping and acrobatics on huge trampolines, ultimate dodgebal, air bag, jumping, celebrations, teambuilding, ...

  San Marten Bar & Restaurant

  San Marten Bar & Restaurant

  SAN MARTEN BAR & RESTAURANT is located in one of Bratislava´s historical buildings in the city center, next to Saint Martin´s Cathedral.

  Vínimka

  Vínimka

  Great desing, high quality wine and the very central location.

  Iasai food bar

  Iasai food bar

  Iasai je radosť z každej strany. Ochutnajte veľké polievky a malé jedlá inšpirované Áziou.

  Rio Grande Restaurant, Night Bar & Café

  Rio Grande Restaurant, Night Bar & Café

  Enter a world full of passion, flavors and exciting entertainment. The RIO GRANDE RESTAURANT, NIGHT BAR and CAFÉ all offer a special experience. Just go off Hviezdoslavova Námestie to Panská ulica.

  Modrá Hviezda Restaurant

  Modrá Hviezda Restaurant

  Enjoy excellent Slovak dishes with good beer or home-made wine in our restaurant located in the building from the 18th century.

  Malt House

  Malt House

  Good things in life are worth it. And for a person to enjoy them, they should do them to the fullest. That is why we have opened a Bratislava bastion of beer on Ventúrska 5: Malt House. It is a place where we care about quality. Sit at a heavy, honest oak table, order a beer and something good from the traditional cuisine and enjoy. Our selection of draft beer is the widest that can be found in Bratislava. From the traditional Slovak beer Zlatý Bažant, the Czech Budvar and Krušovice, the Irish Guinness, the Dutch Heineken, the German Paulaner to Belgian specialties such as La Chouffe and McChouffe, which you can’t get anywhere else. Welcome to the Malt House.

  Luculus

  Luculus

  The LUCULUS patisserie with wheelchair access is located in the historical center of Bratislava on Hviezdoslavovo Square. The patisserie provides a friendly atmosphere and is known far and wide for its excellent ice cream, good coffee and a wide selection of delicious desserts.

  Verne

  Verne

  To say this place is legendary would be an understatement. This bohemian bar singlehandedly raised whole generations of Bratislava‘s café-lurkers and partygoers, feeding them hot post-hangover soup, endless lines of shots, and salmon on everything. If these walls could only talk!

  Greentree caffe

  Greentree caffe

  The Green Tree Cafe, a coffee shop chain located in the center of Bratislava. On the market since 2009, our main goal to provide our customers with high-quality coffee and other products that will make the visit to one of our establishments pleasant and sweet.

  National Wine Salon of the Slovak Republic

  National Wine Salon of the Slovak Republic

  The Slovak National Collection of Wines is a unique concept in Central Europe. You can find a collection of the top 100 wines of Slovakia here, which you can purchase or taste in our historical wine cellar in the centre of Bratislava.

  Hostel One

  Hostel One

  Hostel One is situated in the Stare Mesto district in Bratislava, 300 m from Bratislava Castle.

  Hotel Perugia ***

  Hotel Perugia ***

  APLEND CITY Hotel Perugia is a newly refurbished hotel situated in the pedestrian zone of the historic Old Town of Bratislava. This air-conditioned hotel features an on-site restaurant called Koliba Kamzík offering traditional Slovak specialities.

  Pension Portus

  Pension Portus

  Penzion Portus in Bratislava is just 50 m from the Danube River and Hviezdoslav Square. Guests can enjoy a range of meals and free coffee at the property’s restaurant.

  Old City Hotel ***

  Old City Hotel ***

  Right in the heart of Bratislava's Old Town between Saint Michael's Gate and the Main Square, the Old City Hotel offers free Wi-Fi at the reception area.

  Skaritz Hotel & Residence ****

  Skaritz Hotel & Residence ****

  The Skaritz Hotel & Residence in the heart of Bratislava's pedestrianized Old Town offers you large rooms and apartments, free internet and free access to the sauna.

  Hotel Devín ****

  Hotel Devín ****

  Hotel Devin is located in the historic centre of Bratislava, on the banks of the Danube River. Rooms overlook the Danube or the Old Town, the restaurant serves gourmet cuisine and it has a spa centre and a squash court.

  Brainteaselava Escape Room

  Brainteaselava Escape Room offers adventure activities for turists where you can learn something about Bratislava and its history in really unconvential and funny way.

  iCOMBAT Laser Game

  iCOMBAT Laser Game

  The most modern laser game system is finally coming to Slovakia. ICombat is a world unit and offers several types of weapons for all generations. Bratislava is the first Slovak city where you can try this system.

  Kart One Arena

  Kart One Arena

  Try what it's like to drive at full throttle in the largest go-kart hall in Slovakia.

  Výletné plavby po Dunaji

  Get us a memorable experience . You do not own a boat , you can rent it with us, or try Safari on personal watercraft.

  Team Up

  Team Up

  Team Up is an original amusement park in the style of Fort Boyard and a conference space in one. It is ideal for corporate events, teambuilding, but also as a place to have fun with friends over the weekend, family or school trip, a place for children's birthday parties, and actually for all those who want to have active and team fun. Our game can be played by up to 80 people at once. The aim of the game is to overcome 24 tasks / rooms that will test your physical strength, logical thinking and team spirit. Completing all tasks is not a prerequisite, the main goal is to have fun together. We have prepared several levels of difficulty for you, so that you have a great time, regardless of your age or condition.

  Jump Arena

  Jump Arena

  Experience the freedom in our JUMP ARENA. Jumping and acrobatics on huge trampolines, ultimate dodgebal, air bag, jumping, celebrations, teambuilding, ...

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  The technical parameters are adapted to the historical area with a baroque manor house and majestic old trees. The golf course is suitable for demanding players as well as for beginners. One of its advantages is that it is situated less than 6 km from the capital city of Bratislava. The club has been active in this domain since 1995.

  Black River Golf Resort

  Black & White Golf Resort Bratislava je unikátnym golfovým rezortom. Nielenže bolo v tomto rezorte vybudované prvé 9-jamkové ihrisko na Slovensku (ihrisko Park), ale taktiež je to najväčším golfovým rezortom s 55-timi grínmi a mnohými oceneniami. Rezort je známy tým, že ponúka 4 ihriská rôznych obťiažností, počnúc najľahším ihrisko Park a končiac športovo najnáročnejším ihrisko v Európe, ihriskom Black River.

  Action park Čuňovo

  Action park Čuňovo

  Action Park je zábavný športový park s lanovým centrom.

  St Martins Minister - Bratislava

  St Martins Minister - Bratislava

  The pride of every Christian city is its parish church. This is undoubtedly the case with St Martins Minster, Bratislavas biggest, oldest, and most spectacular church.

  Bibiana - International House of Art for Children

  Bibiana - International House of Art for Children

  Bibiana focuses on and supports the development of art activities designed for all age categories of children and young generation. Through unusual, experimental methods of work, children become familiar with art.

  Museum of Jewish Culture SNM Bratislava

  Museum of Jewish Culture SNM Bratislava

  The exposition of Jewish culture in Slovakia is located in the Zsigray mansion in Bratislava. The Museum of Jewish Culture is also in charge of exhibitions held in synagogues in Žilina, Prešov and Trnava.

  Michael's Courtyard Gallery

  Michael's Courtyard Gallery

  The Michael's Courtyard Gallery was founded on December 12, 1995. It is located in the basement area of the former Jesenák's Palace on Michalská no. 3 in Bratislava. The antique vaults and brick walls give a special feeling to the area that is frequented by both artists and numerous visitors.

  GUnaGU Theatre

  GUnaGU Theatre

  Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné, autorské hry. GUnaGU vzniklo v roku 1985 pôvodne ako amatérsky súbor (zakladateľmi boli lekár Viliam Klimáček a matematici Ivan Mizera, Zuzana Benešová, Milan Paštéka).

  Museum of Viticulture and Museum of Historical Interiors - Apponyi Palace MMB

  Museum of Viticulture and Museum of Historical Interiors - Apponyi Palace MMB

  The Rococo-style palace was built on the initiative of Count Juraj Apponyi of Oponice between 1761 and 1762. The building was purchased by local authorities in 1867, and since 1932 it has been used by the City Museum of Bratislava. Since 2008, after it underwent vast reconstruction, it has been the seat of the Museum of Viticulture and the Museum of Historical Interiors.

  City History Museum - Old City Hall MMB

  City History Museum - Old City Hall MMB

  The concept of the exposition of the City History Museum in the Old Town Hall puts the emphasis on presenting the history of Bratislava’s residents with a background of historical events affecting life within the city from prehistoric times to present day.

  Bratislava Castle

  Bratislava Castle

  The monumental building of the Bratislava Castle is visible from a great distance. Certainly, every visitor of Bratislava notices the pronounced silhouette. The majestic impression is enhanced by the hill it stands on, some eighty-five metres above the water level of the Danube river.

  Museum of Arms - Michael's Tower MMB

  Museum of Arms - Michael's Tower MMB

  The exhibition introduces visitors to the history of the town fortifications; various types of bladed weapons, military as well as tournament arms are displayed here and a separate section is devoted to the development of firearms.

  Motor-car Hodonínska

  Motor-car Hodonínska

  Požičajte si Mercedes a prejdite s ním celé Slovensko štýlovo. Vyberte sa na dobrodružstvá sám, s partnerom, priateľmi, alebo rodinou a podľa toho si vyberte typ vozidla, ktoré Vám najviac vyhovuje.

  Motor-car Tuhovská

  Motor-car Tuhovská

  Požičajte si Mercedes a prejdite s ním celé Slovensko štýlovo. Vyberte sa na dobrodružstvá sám, s partnerom, priateľmi, alebo rodinou a podľa toho si vyberte typ vozidla, ktoré Vám najviac vyhovuje.

  Events Around

  Operetní jubilanti – Franz von Suppé, Béla Kéler a Franz Lehár

  Operetní jubilanti – Franz von Suppé, Béla Kéler a Franz Lehár Na koncert platia abonentky kúpené na koncerty Metropolitného orchestra Bratislava na 1. polrok 2020 Slogan       Metropolitný orchester Bratislava  Dĺžka 02:00 (120 minút) Popis Tretí z preložených koncertov.

  Ujo Váňa

  Ujo Váňa Autor Anton Pavlovič Čechov Réžia Marián Pecko Preklad Vladimír Strnisko Hudba  Róbert Mankovecký Scéna Pavol Andraško Kostýmy Eva Farkašová   Obsadenie     Ivan Petrovič Vojnickij: Alexander Bárta Maria Vasilievna Vojnická: Božidara Turzonovová/Zuzana Kocúriková Alexander Vladimirovič Serebriakov: Frantíšek Výrostko Jelena Andrejevna: Rebeka Poláková/Kristína Greppelová Sofja Alexandrovna (Soňa): Andrea Sabová Michail Ľvovič Astrov: Peter Nádasdi Iľja Iľjič Telegin: Juraj Hrčka Marina: Jana Valocká    „Život človeka uťahá!“ Tragikomédia o veľkých túžbach a nenaplnených snoch. Ujo Váňa je prvou hrou, ktorú autor napísal priamo pre Moskovské umelecké divadlo s podtitulom Obrázky z vidieckeho života. Téma hľadania zmyslu života a kríza stredného veku, sú dnes rovnako pálčivé ako pred stodvadsiatimi rokmi, kedy bola hra napísaná.

  Antikvariát

  inscenácia o arizácii antikvariátu Steiner, ktorú arizoval slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov. Založená je na pravdivých historických faktoch a vychádza z rovnomennej novely Ľuby Lesnej Réžia: Viera Dubačová Hrajú: Emília Vášáryová, Lucia Lapišáková, Michal Ďuriš, Miloš Cibula Scéna a kostýmy: Tamara Lesná Video: Tamara Lesná, Adam Hanuljak Výber hudby: Martin Karvaš Dĺžka podujatia: 90 minút Fotografie je možné použiť v zmysle Autorského zákona – § 19 ods. 2 z.č.

  Perníková dáma

  Perníková dáma Autor    Neil Simon Réžia    Valeria Schulczová Preklad Valeria Schulczová Hudba   Martin Hasák Scéna   Pavol Andraško Kostýmy             Lucia Šedivá   Obsadenie   Evelyn Meara: Zuzana Fialová Polly Meara: Judit Bárdos Jimmy Perry: Marián Mitaš Toby Landau: Diana Mórová Lou Tanner: Peter Kadlečík Manuel: Martin Varínsky   Neil Simon je najúspešnejší (a vraj aj najbohatší) americký dramatik posledných štyridsiatich rokov, nekorunovaný král komédií na Brodwai v New Yorku. K jeho úspešným hrám patrí aj inscenácia Bosé nohy v parku, ktorá rozbehla jeho spisovateľskú kariéru a slávu.

  17th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava - PRELÍNANIE

  20.10.2020, 19.00h Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, Bratislava PRELÍNANIE Preßburger Klezmer Band & Trio Pacora feat. Linda Ballová Vstupné: 8 E (predpredaj), 10 E (na mieste) Marta Potančoková (spev) Snežana Jović – Werner (akordeón, spev) Andrej Werner (husle) Miro Lago (klarinet) Samo Alexander (kontrabas, spev) Valér Miko (klavír) Ján Oriško (bicie) Linda Ballová (spev) Stano Palúch (husle) Marcel Comendant (cimbal) Robo Ragan (kontrabas) Už viac ako 25-roční bratislavskí klezmeri nepochybne patria k špičkovým kapelám svojho žánru na svete.

  Pravda

  Oct 21
  Pravda

  Pravda Autor Florian Zeller Réžia Ľubomír Vajdička Preklad Elena Flašková Scéna Pavol Andraško Kostýmy Marija Havran   Obsadenie   Michel: Tomáš Maštalír Laurence: Zuzana Fialová Alice Rebeka Poláková/Natália Germani Paul: Marián Mitaš Čo je lepšie? Zatajiť ju alebo ju povedať? Dva páry, štyri nevery, jedna pravda. Komédia Pravda (La Verité) od súčasného najhrávanejšieho francúzskeho dramatika je o štvorici Parížanov a o neľahkých vzťahoch v strednom veku. Michel má starosť o svojho dlhoročného priateľa Paula.

  Mirka Miškechová koncert v Klariskách

  Pozývame vás na koncert  mladej slovenskej speváčky Mirky Miškechovej. Za sebou  má už pomerne bohatú hudobnú históriu  ako pesničkárka vlastných originálnych piesní, ale aj veľmi zaujímavé spolupráce.

  LEPETIT Malý princ

  LEPETIT  Malý princ Autor Antoine de Saint-Exupéry, Ladislav Cmorej, Dávid Hartl, Ondrej Kovaľ Réžia Ladislav Cmorej Výber hudby Marcela Cmorejová, Stano Palúch, Martin Geišberg Scéna a kostýmy Lucia Šedivá   Účinkujú: Ladislav Cmorej, Michaela Králiková, Kristína Kollárová, Ondrej Kovaľ, Dávid Hartl, Adriana Pinková,  Mia Majeriková, Simona Machovičová, Soňa Tatič, Dominika Vaňková, Vladimír Frištik, Matúš Szego, Jozef Valo Kapela: Marcela Cmorejová, Stanislav Kociov, Martin Šenc, Martin Žiak, Jozef Lednický / Stanislav Palúch Svet dospelých často pripomína akúsi obrovskú fabriku, kde ľudia až otrocky, niekedy na hranici svojich fyzických a psychických síl sa snažia naplniť nejaké nezmyselne kvóty a tak nemajú čas naozaj žiť. Stretávame príliš mnoho márnivcov, biznismenov ci samozvaných kráľov.

  Môj boj (Mein Kampf)

  Môj boj (Mein Kampf) Autor  George Tabori Réžia Michal Vajdička Preklad Martin Porubjak Scéna Pavol Andraško Kostýmy  Katarína Hollá   Obsadenie   HERZ Csongor Kassai LOBKOWITZ Gregor Hološka HITLER Lukáš Latinák GRÉTKA Barbora Palčíková / Soňa Fábryová PANI SMRŤ Zdena Studenková HIMMLISCHST David Hartl Tragikomédia autora, ktorý prežil druhú svetovú vojnu a ešte stále sa dokáže smiať. Kultová inscenácia ocenená divákmi i kritikou po celom svete o neobyčajnom  priateľstve mladého Hitlera a Žida Šlomo Herzla. Kdekoľvek sa inscenuje ktorákoľvek  hra Georga Taboriho (v MDPOH v minulosti Goldbergovské variácie), stáva sa pre divadlo výnimočnou.

  LEN PRE ŽENY TOUR 2020 - Bratislava

  Cenník: - vstupenka PREMIUM 14,90 EUR * príjemný a zrekonštruovaný klub s možnosťou státia * dobrý výhľad na pódium z každej strany * profesionálny hostess hore bez počas celého večera * klub disponuje zopár boxami na sedenie, nutná rezervácia vopred buď mailom alebo telefonicky - vstupenka VIP 29,90 EUR * najbližší výhľad k účinkujúcim a k pódiu * pohodlné kinosednie * welcome drink * Bratislava (nutná rezervácia stolov) sedenie v boxoch na hornom poschodí, ďalej od pódia, výhľad je dobrý podmienka boxu je základné konzumné v hodnote 79,-eur na 1 box pre 6 ľudí - rezervácia: theclubbratislava@gmail.com / 0903 707 789, 0910 777 789 Zľavy: - bez nároku na zľavu Info k programu a vstupenkám: info@ladiesnight.sk FB : https://www.facebook.com/dirtyyboyzzmenstrip FB : https://www.facebook.com/rrproduction.sk Instagram : rrproduction.sk Instagram : dirtyy_boyzz_menstrip Moderátor instagram : tomkave_official   Otvorenie sály: 19:00. Začiatok programu: 20:00. ------------------------------- Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek na rôzne hudobné, kultúrne, športové a iné podujatia.